Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Zmiany stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników od 01.09.2023


31 07'23

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej –  w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi i informacji, przekazuje:

 

W Dzienniku Ustaw z dn. 14.07.2023 r.  pod poz. 1348 zostało opublikowane  rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające

rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania [rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

W efekcie  nowelizacji rozporządzenie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 oraz z 2019 r. poz. 1636) – od 1 września 2023 r:

1)    Podwyższone zostały o 3% najniższe stawki procentowe  wynagrodzeń młodocianych  pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, w odniesieniu  do każdego roku nauki zawodu  lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w stosunku do  przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale które będą wynosić:

·       w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 8%;

·       w drugim roku nauki – nie mniej niż 9%;

·       w trzecim roku nauki – nie mniej niż 10%,

·       a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia.

2)    Zgodnie z par.19 przedmiotowego rozporządzenia RM podstawę do ustalenia stawki wynagrodzenia jest  przeciętne miesięczne  wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3)    Zmienione  minimalne stawki wynagrodzeń dotyczą także młodocianych pracowników zatrudnionych przed 1 września 2023 r.. Oznacza to, że młodocianym  rozpoczynającym 1 września br.  II i III rok nauki zawodu lub realizujących przyuczenie do wykonywania określonej pracy – przysługuje wynagrodzenie w kwotach wyliczanych na podstawie podwyższonych wielkości procentowych.

Minimalne stawki wynagrodzeń  młodocianych są regulowane  przepisami prawa [w/w rozporządzenia RM],  zawarte umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  w których przyjęto wielkości procentowe wg dotychczasowych zasad nie wymagają aneksowania, a pracodawca jest zobowiązany do wypłacenie wynagrodzenia  wyliczonego wg  nowych stawek  [analogicznie jak przy ostatnie 2019 r.  jednoprocentowej podwyżce wielkości procentowych ].

Nie zmieniają się zasady refundacji wynagrodzeń i opłacanych przez pracodawców  składek na ubezpieczenie społeczne,