Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Zmiana obowiązujących wzorów wniosków dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz aktualizacja danych przedsiębiorcy w CEIDG od 1 października 2020 roku


28 09'20

Szanowni Państwo,
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o zmianie obowiązujących wniosków dopuszczających do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.
Wzory druków obowiązują od dnia 01 października 2020 roku i zostają zamieszczone w zakładce EGZAMINY na stronie Izby.
Zmiana druków podyktowana jest zapisami Ustawy o rzemiośle Art. 73.  dot. wprowadzania kwalifikacji zawodowych (tytuł czeladnika i mistrza) w określonym zawodzie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Procedura przekazania Izbie informacji przez przedsiębiorców, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe przed dniem 1 października 2020 r. została uregulowana w art. 73 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.), a przepis ten zgodnie z art. 86 pkt 7 tejże ustawy wchodzi w życie także w dniu 1 października 2020 r.
Przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali kwalifikacje będą zobowiązani do wypełnienia Wniosku o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączenia kopii świadectwa czeladniczego bądź dyplomu mistrzowskiego w określonym zawodzie.
Wniosek ten będzie dostępny od 01 października 2020 roku na stronach:
1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej
2) Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie
3) Izb Rzemieślniczych.
W przypadku, kiedy Przedsiębiorca złożył wniosek do egzaminu przed dniem 01 października 2020 roku a termin egzaminu został wyznaczony np. w dniu 02 października i Przedsiębiorca wyraża chęć zgłoszenia kwalifikacji do CEIDG,  wówczas zobligowany będzie do zgłoszenia w Dziale Oświaty takiej informacji. W tym przypadku będzie również konieczne wypełnienie wniosku o wpis kwalifikacji.
Izba Rzemieślnicza w terminie 14 dni dokonuje odpowiedniego wpisu do CEIDG tylko w przypadku jeżeli zostanie wypełniony prawidłowo wniosek, który będzie dostępny od 01 października 2020 roku w zakładce EGZAMINY/ wnioski i inne dokumenty do pobrania.
Ponadto informujemy, że Urzędy Miast i Gmin nie mają żadnej podstawy prawnej, aby koszty wypłaty dofinansowania za wyszkolenia pracownika młodocianego uzależniać od dokonywanych wpisów do CEIDG. Problem ten poruszono z Naczelnikiem Wydziału Postępowań Administracyjnych CEIDG 1 Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju i Związkiem Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Podczas spotkań jednoznacznie stwierdzono, że wpis do CEIDG nie jest podstawą do wypłacania dofinansowania. Departament w najbliższym czasie roześle informacje do Urzędów Miast  Gmin. Ta informacja została potwierdzona podczas konferencji w dniu 17 września 2020 roku.