Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

PROJEKT „SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH – WSPARCIE PRZEJŚCIA MIĘDZY GENERACJAMI”


08 08'22

Sukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna. Przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu nie jest jednak łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania po każdej ze stron, które pozwoli na pełne przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji przez sukcesora.

Firma Nova Praxis z Krakowa jest operatorem projektu unijnego „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami”. Projekt ukierunkowany jest na opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Podzielony jest na 4 etapy, których celem jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa, rozpoznania potrzeb oraz oczekiwań, zarówno nestora (obecny właściciel firmy) jak i sukcesora (docelowy właściciel: zwykle syn, córka), a w efekcie wybranie optymalnych rozwiązań. W ramach projektu oferowane jest wsparcie ekspertów z zakresu prawnego, organizacyjno-zarządczego, ekonomiczno-finansowego oraz mediacyjnego.

Projekt jest dofinansowany w 90% ze środków unijnych i rządowych. Środki przeznaczone są na:

  • Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia związane z procesem sukcesji
  • Pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym
  • Pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych i personalnych w organizacji
  • Pomoc w rozpoczęciu procesu wdrożenia sukcesji w organizacji
  • Pomoc w przeprowadzeniu zmian formy prawnej

Grupa docelowa

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” jest przeznaczony dla firm rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorstwa, które jest prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie. Przedsiębiorstwo musi spełniać taki warunek, że członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe. Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Przedsiębiorstwo musi być gotowe do poniesienia wkładu własnego oraz zdolne do otrzymania pomocy „de minimis”.

Więcej informacji :