Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Procedura obowiązująca w zakładach mięsnych w czasie panowania epidemii koronawirusa


30 03'20

ZALECENIA DLA ZAKŁADÓW MIĘSNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM LUB WYSTĄPIENIEM ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ COVID-19 U PRACOWNIKÓW

ZGODNIE Z OPINIĄ EFSA Z DNIA 9 MARCA 2020R.:

Żywność nie jest źródłem transmisji wirusa SARS-CoV-2 i nie ma odnotowanych przypadków zakażenia człowieka koronawirusem SARS-CoV-2 spowodowanych spożyciem skażonej żywności.

Ponadto:

Obowiązkowe i rutynowo stosowane procedury bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach mięsnych obejmujące m.in. konieczność stosowania czystej odzieży ochronnej, obowiązek stosowania ochrony głowy, maseczek, rękawiczek i obuwia ochronnego oraz systematyczne mycie i dezynfekcja rąk pracowników, a także systematyczne mycie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni produkcyjnych powodują, że produkcja mięsa i jego produktów jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i życia konsumentów

Branża spożywcza, w tym sektor mięsny, jest strategicznym obszarem funkcjonowania dla kraju, zaliczanym do tzw. infrastruktury krytycznej. Ciągłość pracy zakładów w sytuacji kryzysowej (takiej jak obecna epidemia koronawirusa) jest kluczowa z punktu widzenia zaspokojenia najważniejszych potrzeb społeczeństwa, a także dla gospodarki kraju w aspekcie możliwości eksportowych. Na producentach ciąży obowiązek wykazania organom nadzoru dostosowania się do poniższej listy zaleceń i rekomendacji, których wdrożenie jest konieczne dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa jak i utrzymania ciągłości pracy zakładów nawet w przypadku zidentyfikowania COVID-19 u jednego z pracowników.

 1. ZALECENIA PROFILAKTYCZNE DLA ZAKŁADÓW

 • Należy wyznaczyć Koordynatora w zakładzie, który w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w zakładzie opisanych poniżej, będzie odpowiedzialny za wdrożenie planów awaryjnych i nadzorowanie ustalonej ścieżki postępowania.

 • Należy wprowadzić bezwzględną kontrolę wszystkich osób wchodzących/wjeżdżających na teren zakładu polegającą na: obserwacji ogólnego stanu zdrowia( kaszel, kichanie, zaczerwienienie nosa, oczu, wypływ śluzu lub łez), badanie temperatury skóry głowy termometrem bezprzewodowym( maksymalna akceptowalna temperatura to 37 stopni Celsjusza). Każda osoba wchodząca/wjeżdżająca na teren zakładu musi zdezynfekować ręce przed wejściem do wnętrza zakładu w obecności osoby/kamery monitorującej.

 • Należy wzmocnić procedury zakładowe dotyczące higieny pracowników, dezynfekcji rąk i powierzchni oraz mycia i dezynfekcji pomieszczeń i linii produkcyjnych W zakładzie należy stosować środki wykazujące skutecznoś

 • przeciwko SARS-CoV-2. Stężenia i czas ekspozycji muszą być zgodne z zaleceniami producenta.

 • Należy wdrożyć dodatkowe, jak najczęstsze dezynfekcje głównych ciągów komunikacyjnych, szatni, toalet, stołówek, wszystkich miejsc możliwej kontaminacji krzyżowej, w tym wszystkich klamek/uchwytów, od wejścia do zakładu do wszystkich przejść wewnętrznych .

 • W pomieszczeniach produkcyjnych, , w miarę możliwości, należy zmniejszyć liczbę pracowników oraz oddalić ich w odległości minimum 2 m od siebie (następstwem takich działań, zależnie od specyfiki zakładu, może być np. konieczność zwolnienia linii produkcyjnej i zwiększenie liczby zmian).

 • Zakład należy podzielić na obszary, pomiędzy którymi nie następuje przemieszczanie ani wymiana pracowników / alternatywnie pracowników w ramach jednej zmiany należy podzielić na grupy.

 • Jeśli nie ma możliwości wprowadzenia podziału zakładu na wydzielone fizycznie obszary, należy rozgraniczyć w czasie wejścia i wyjścia pracowników, wymuszając brak możliwości kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami utworzonymi w ramach jednej zmiany. Pracownicy w ramach jednej grupy powinni cały czas starać się zachować dystans 2 metrów między sobą.

 • Obowiązuje absolutny zakaz kontaktów pomiędzy pracownikami z różnych obszarów produkcyjnych / wydzielonych grup.

 • Obszary wspólne (szatnie, toalety, ciągi piesze, pomieszczenia socjalne, stołówki) powinny być użytkowane przez pracowników poszczególnych obszarów w konkretnych godzinach (wprowadzenie rotacyjności lub „okien czasowych” korzystania z powyższych konkretnych grup pracowników w ramach jednej zmiany).

 • Obszary wspólne powinny być, tam gdzie to możliwe, stale wentylowane, najlepiej z wytworzeniem nadciśnienia w pomieszczeniach zakładu.

 • Należy wprowadzić dokładną, wielokrotną w ciągu dnia (rekomendowane co 1 godz.), dezynfekcję telefonów, ekranów dotykowych, biurek, klawiatur, paneli wejściowych, paneli sterujących, przełączników itp.

 • Należy zamontować w pomieszczeniach wspólnych (wszystkie ciągi komunikacyjne, szatnie, stołówki, toalety etc.) dodatkowe dozowniki z płynem dezynfekcyjnym wykazującym skutecznoś

 • przeciwko SARS-CoV-2.

 • Należy zachować bezpieczny dystans (2 m) w pomieszczeniach wspólnych pomiędzy pracownikami zgrupowanymi w ramach jednego obszaru/przedziału.

 • Należy wprowadzić zakaz witania się poprzez podanie ręki.

 • Należy unikać / zakazać podróży międzynarodowych oraz pomiędzy zakładami produkcyjnymi, w przypadku firm posiadających kilka zakładów na terenie kraju.

 • Należy unikać spotkań – wprowadzić zamiast tego tele- lub videokonferencje.

 • Obowiązuje zakaz przeprowadzania audytów zewnętrznych i szkoleń.

 • Należy zminimalizować ilość osób wizytujących, nie będących pracownikami zakładu.

 • Należy wydzielić osobne toalety (lub postawić przenośne toalety) dla osób nie będących pracownikami zakładu (kierowcy, służby zaopatrzeniowe) z możliwością umycia i dezynfekcji rąk. Toalety te nie mogą być używane przez pracowników zakładu.

 • W sytuacji braków w dostępności jednorazowych maseczek ochronnych, należy dopuścić do stosowania przez pracowników osłon na twarz wielokrotnego użytku, pod warunkiem ich codziennej dezynfekcji (wyparzanie we wrzątku, pranie, pryskanie stężeniem alkoholu o stężeniu minimum 60% lub innym środkiem o uznanej skuteczności przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) .

 • W przypadku braków w dostępności płynów dezynfekcyjnych, należy rozważyć uruchomienie produkcji wewnętrznej, zgodnie z rekomendacjami WHO (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

 1. MODEL POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA COVID-19 U JEDNEGO Z PRACOWNIKÓW

Takie podejrzenie może nastąpić w następującej sytuacji:

 • Stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika (>37,00C w dwukrotnym pomiarze wykonanym przez przeszkolonego pracownika w odstępie czasu wskazanym przez producenta termometru),

 • Poinformowania przez pracownika o złym samopoczuciu (dreszcze, kaszel, duszności, gorączka >37.0oC ),

 • Poinformowaniu przez innych pracowników o podejrzanym zachowaniu pracownika (ukrywanie kaszlu, bladość, zaczerwienienie, duszność, widoczne przyjmowanie leków przeciwbólowych/przeciwgorączkowych).

W przypadku jednej z opisanych sytuacji należy :

 • W trybie pilnym poinformować o zaistniałej sytuacji wyznaczonego Koordynatora.

 • Koordynator niezwłocznie powiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną (SANEPID) i kieruje się wskazówkami udzielonymi telefonicznie przez przedstawiciela SANEPIDu.

 • Zapewnić, aby kontakt z podejrzanym o zakażenie COVID-19 pracownikiem miał tylko odpowiednio przeszkolony pracownik, który ma nieograniczony dostęp do środków ochrony osobistej w postaci: kombinezonu, rękawiczek, maseczki ochronnej o możliwie najwyższym poziomie ochrony (zalecane FFP2), okularów/gogli ochronnych.

 • Zapewnić aby pracownik podejrzany o COVID-19 natychmiast zabezpieczył twarz maseczką ochronną, a ręce rękawiczkami oraz został natychmiast przeprowadzony przez zabezpieczonego i ubranego już pracownika do przygotowanej izolatki (najlepiej aby takie pomieszczenie znajdowało się jak najbliżej wjazdu do zakładu, ale w miarę jak najdalej od ciągów pieszych; pomieszczenie może przyjąć formę namiotu rozstawionego na zewnątrz zakładu produkcyjnego, wyposażonego w stolik, krzesła i wodę do picia).

 • Koordynator, rozpoczyna działanie zgodnie z wewnętrzną procedurą zakładową, w ramach której ustala w pierwszej kolejności listę osób, z którymi pracownik miał kontakt/pracował oraz obszar produkcyjny, na którym pracował.

 • Koordynator ponadto ustala: sposób dotarcia do miejsca pracy (transport własny, transport publiczny), miejsce zamieszkania, współdzielenie miejsca zamieszkania z innymi pracownikami zakładu oraz wszelkie kontakty osobowe pracownika w okresie ostatnich 7 dni.

 • Koordynator lub wyznaczony pracownik (ten który odizolował pracownika) dokonuje wstępnego wywiadu epidemiologicznego, w ramach którego ustala czy pracownik spełnia określone kryteria epidemiologiczne tj.: czy pracownik w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym).

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

a) pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;

b) prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;

c) osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów, z którymi pracownik miał kontakt fizyczny w przeciągu ostatnich 14 dni;

d) osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym lub przebywająca w kwarantannie;

e) osoba pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

f) inne przypadki wskazujące na kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie.

 • W przypadku opisanym powyżej należy zastosować wszelkie dalsze postępowanie zgodne z wytycznymi/zaleceniami SANEPIDu w tym: niezwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (SANEPID) i/lub służby medyczne (pogotowie) o zaistniałym przypadku i oczekiwać na dalsze wytyczne;

W następstwie wystąpienia powyższych należy przeprowadzić dedykowaną procedurę odkażania szatni, pomieszczeń i ciągów pieszych oraz wszelkich miejsc, gdzie przebywał pracownik podejrzany o COVID-19. Szafka pracownika powinna zostać opróżniona przez osobę ubraną w odzież ochronną i zdezynfekowana.

Wszelkie osoby mające kontakt z pracownikiem o stwierdzonych objawach klinicznych i epidemiologicznych COVID-19 mają podda

się kwarantannie domowej do czasu uzyskania wyników badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 u pracownika podejrzanego o chorobę COVID-19.

W przypadku wyniku ujemnego, wszystkie osoby z kontaktu mogą wrócić do pracy, po uzyskaniu zgody SANEPIDu.

W przypadku wyniku dodatniego u pracownika, należy kontynuować kwarantannę domową u pracowników z kontaktu z osobą chorą na COVID-19 do 14 dni oraz w miarę możliwości i dostępności przeprowadzić testy w kierunku SARS-CoV-2. Dopuszczenie pracownika do pracy wcześniej niż przed upływem 14 dni kwarantanny możliwe jest dopiero po otrzymaniu ujemnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2, na podstawie decyzji SANEPIDu.

 1. MODEL POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA COVID-19 U JEDNEGO Z PRACOWNIKÓW

W przypadku otrzymania informacji o wykryciu COVID-19 u jednego z pracowników, Koordynator:

 • ustala obszar produkcyjny pracownika i wszystkich pracowników, którzy mieli kontakt z pracownikiem przez ostatnie 14 dni

 • pracowników należy skierować na kwarantannę przez 14 dni; jeśli istnieje możliwość przeprowadzenia testów, należy je wykonać i w przypadku wyniku ujemnego przywrócić pracowników poddanych kwarantannie do pracy, ale wyłącznie pod warunkiem zgody SANEPIDu;

 • wyłącza z użytkowania szatnie, pomieszczenia i ciągi piesze oraz obszary produkcyjne, gdzie przebywał pracownik chory na COVID-19 i zaleca przeprowadzenie dedykowanej procedury odkażania; szafka pracownika powinna zostać opróżniona przez osobę ubraną w odzież ochronną i zdezynfekowana;

 • przywrócenie do użytkowania wyłączonych obszarów następuje po uzyskaniu zgody SANEPIDu;

 • organizuje pracę zakładu w sposób nie zaburzający jego normalnego funkcjonowania i nie wpływający znacząco na wielkość np. uboju (w przypadku rzeźni).

 1. MODEL POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA COVID-19 U OSOBY Z OTOCZENIA PRACOWNIKA

W takim przypadku pracownik powinien poddać się 14-sto dniowej kwarantannie.

Należy zalecić pracownikowi uważną samoobserwację oraz mierzenie temperatury co najmniej 3x w ciągu dnia.

W miarę możliwości należy zlecić przeprowadzenie testów w kierunku SARS-CoV-2 i dopiero po uzyskaniu wyniku ujemnego i pozytywnej rekomendacji SANEPIDu przywrócić pracownika do pracy w okresie krótszym niż 14 dni.