Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Nowy Ład


07 01'22

W dniu 16.11.2021 Prezydent RP podpisał ustawę „Nowy Polski Ład”, która wprowadziła szereg zmian.
Oto najważniejsze z nich:

* Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych podwyższona zostaje do 30.000 zł

* Podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł
Podatnik może stosować kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że dochód o wartości miesięcznie 2500 zł pozostanie bez podatku. Nie są stosowane dotychczasowe przedziały kwoty wolnej od podatku. Kwotę tę ustala się sztywno na stałą wartość 5100 zł rocznie niezależnie od wysokości dochodu podatnika

* Ulga dla klasy średniej
Ulga obejmuje następujące kategorie przychodów :
– umowa o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. Ulgę stosuje się dla
przychodów w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie, tj. 5701 – 11 140 zł miesięcznie (ulga nie będzie
zastosowana przy obliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek jeśli przychody uzyskane miesięcznie z powyżej
wymienionych źródeł będą niższe od 5701 zł)
– działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej
Pracodawca będzie zobowiązany do stosowania ulgi chyba, że pracownik złoży pisemny wniosek o niepomniejszanie dochodu. Taki wniosek pracownik składać musi odrębnie dla każdego roku podatkowego. Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej.

* od 1 stycznia 2022 r. pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie , może złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie tych kosztów. Ma to znaczenie m.in. dla podatników uzyskujących przychody z kilku stosunków pracy, gdy często dochodzi do przekroczenia rocznego limitu tych kosztów w trakcie roku i ostatecznie powstania obowiązku dopłaty przez te osoby podatku w zeznaniu rocznym. Wniosek ten należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego, pozwoli on unikąć dopłaty podatku pracownikowi, który zatrudniony jest u kilku pracodawców.

* zmiana w obliczaniu składki zdrowotnej
– Składa zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo kartą podatkową:

Forma opodatkowania Składka miesięczna Składka roczna
Skala podatkowa 9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł
Podatek liniowy 4,9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
4,9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł
Karta podatkowa 270,90 zł 3 250,80 zł

Art 65 ustawy wprowadzającej Polski Ład jasno wskazuje, że od 1 stycznia 2022 roku podatnicy tracą prawo do
złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Co ważne, forma opodatkowania kartą
podatkową może być kontynuowana przez podatników stosujących ją w roku 2021, tj. na dzień 31 grudnia 2021.
– osoby, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego

Przychód Składka miesięczna Składka roczna
poniżej 60 tys. zł 324 zł* 3 888 zł*
od 60 tys. zł do 300 tys. zł 540 zł* 6 480 zł*
Powyżej 300 tys. zł 972 zł* 11 664 zł*

Przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie
6 000 zł.

Ważne!
Jeżeli przedsiębiorca przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą, z której przychody były opodatkowane:
• według skali podatkowej
• podatkiem liniowym
• podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub
• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
może przy określaniu miesięcznej składki zdrowotnej przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu).
Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok
kalendarzowy.
Po zakończeniu roku kalendarzowego przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek wpłacić różnicę pomiędzy sumą wpłaconych składek za
poszczególne miesiące roku kalendarzowego, a składką roczną ustaloną w oparciu o roczną podstawę wymiaru składki.
Dopłatę należy zrobić w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego PIT-28.

Uwaga !
Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowy albo podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów.
W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, żeby ustalić limit przychodów warunkujących wysokość składki, przyjmuje się sumę przychodów z tych działalności.

* likwidacja prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
* zmiana terminu przesyłania i opłacania składek
Za okres od stycznia 2022 r. będą obowiązywały następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:
• Termin do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych
• Termin do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną m. in urzędy gminy,
miasta m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki
samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.
• Termin do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: jawna, partnerska, komandytowa,
komandytowo-akcyjna)

Za okres od stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

* Nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Od 1 stycznia 2022 r. prawo do zasiłku chorobowego w przypadku osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i osobom z nimi współpracującym oraz duchownym) przysługiwać będzie w przypadku:
Prawo do zasiłków pomimo spóźnienia w opłaceniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe natomiast: braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo jeżeli kwota tej zaległości nie będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia natomiast jeżeli kwota zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia, prawo do zasiłku będzie przysługiwało po spłacie zadłużenia (w ciągu 6 miesięcy od powstania prawa do świadczenia).

* Zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu. Od 1 stycznia 2022 r. miesięczny zasiłek chorobowy, także za okres pobytu w szpitalu, będzie przysługiwał w wysokości 80%

* Zwolnienie dla pracujących emerytów
Zwalnia z podatku przychody (do wysokości 85 528 zł) podatników, którzy mimo nabycia uprawnień emerytalnych nie zdecydują się na pobieranie świadczenia. Z ulgi można skorzystać po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny. Ulga dotyczy następujących przychodów:
• ze stosunku pracy (a także stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy);
• z umów zlecenia;
• z działalności gospodarczej.
Ulgą nie będą objęte: przychody z umów o dzieło czy też najmu poza działalnością gospodarczą. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o ulgę poza nie pobieraniem emerytury/renty rodzinnej jest : nie pobieranie świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, uposażenia przysługującemu sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego Jeśli chcemy, by ulga była stosowana już w trakcie roku przy wypłacie wynagrodzenia, a nie dopiero po rozliczeniu PIT, należy złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia musi być sporządzone na piśmie. Składa się pracodawcy.

* Ulga dla dużych rodzin (ulga 4 plus)
Zwalnia z podatku przychody (do wysokości 85 528 zł) podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy w stosunku do co najmniej 4 dzieci:
– wykonują władzę rodzicielską
– pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeżeli: dziecko z nim zamieszkuje, sprawują funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonują obowiązek alimentacyjny albo sprawują funkcję rodziny zastępczej
Ulga przysługuje na wszystkie dzieci małoletnie. Pod uwagę brane są też dzieci pełnoletnie, które:
– otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– nie ukończyły 25 roku życia, nadal się uczą i studiują i nie osiągają przychodów wymienionych w ustawie