Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Egzaminy czeladnicze 2022


10 01'22

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu, najpóźniej do 15.06.2022 r., uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

W tym kontekście prawnym od 2022 r. Izba Rzemieślnicza musi zorganizować i ustalić terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.

Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r. Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą 31 sierpnia każdego roku.

W załączeniu nowy wniosek do egzaminu czeladniczego, który obowiązuje od 01.01.2022 r. – załącznik nr 1.
Proszę zwrócić uwagę, że MUSI ON BYĆ POTWIERDZONY PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA WASZ PRACOWNIK MŁODOCIANY! BEZ TEJ ADNOTACJI WNIOSEK JEST NIEWAŻNY I NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY!

W załączeniu zaświadczenie potwierdzające okres praktycznej nauki zawodu – wypełnia pracodawca – załącznik nr 2.

Oprócz tego do wniosku, jak w latach poprzednich, należy dołączyć:

-fotografię (aktualną, czytelnie podpisaną),
-dowód opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego,
-kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
-w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie kserokopie umów o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.05.1998 r. par. 11 pkt 6 – Dz.U. 2014 poz. 232 – „pracodawca zatrudniający młodocianego finansuje koszty przeprowadzenia egzaminu w pierwszym terminie. Pracodawca może też pokryć koszty egzaminów poprawkowych.”
TERMIN 01 MARCA 2022 R. JEST OSTATECZNYM TERMINEM ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ

UWAGA!!! Jak wskazano w tekście powyżej, złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę, na Państwa koszt, bo przypominamy, że za powtarzaną klasę nie mają Państwo refundacji, a powtarzanie klasy nie jest powodem do rozwiązania umowy z tym uczniem.

 

Wniosek_o_dopuszczenie_do_egzaminu_czeladniczego_Uczniowie

zaswiadczenie_pracodawcy_potwierdzajce__Uczen